วีซ่า กับ พาสปอร์ต คืออะไร มีกี่แบบ ต่างกันอย่างไร

หลายคนอาจสับสนว่า วีซ่ากับพาสปอร์ต คืออะไร เอาไว้ทำอะไรหรือต่างกันอย่างไร และยิ่งถ้าต้องเดินทางไปยังต่างประเทศแล้วไม่มีทั้งวีซ่า และพาสปอร์ตเราสามารถเดินทางได้หรือไม่  เราเลยจะมาอธิบายให้เพื่อนๆได้เข้าใจกันนะครับ

หนังสือเดินทางหรือพาสปอร์ต

ความแตกต่างระหว่าง visa กับ passport

หนังสือเดินทางหรือพาสปอร์ต คือเอกสารที่ระบุเป็นตัวตนของเราที่ใช้ในการไปต่างประเทศ จะมีข้อมูล ชื่อ-นามสกุล วัน-เดือน-ปีเกิด จังหวัดที่เกิด เพศ สัญชาติ  เป็นต้น ซึ่งปกติ ประชาชนทั่วๆไปเจ้าหน้าที่นั้นจะออกหนังสือเดินทางธรรมดา โดยสังเกตได้จากหน้าปกจะมีสีแดงเลือดหมู  โดยสามารถใช้งาน ตั้งแต่เรื่องท่องเที่ยว ไปเยี่ยมญาติ หรือไปเรียนหนังสือที่ต่างประเทศ ซึ่งกรณีไปเรียนต่างประเทศจะต้องขอวีซ่าเฉพาะด้วย   สำหรับชาวต่างชาติจะต้องทำพาสปอร์ตด้วยเช่นกัน ถ้าจะเข้าประเทศไทย แต่ไม่สามารถใช้ทำงานในประเทศไหนๆได้เลยเพราะมันผิดกฏหมาย

หนังสือเดินทางประเทศไทยในปัจจุบันมี 4 ประเภท ดังนี้

พาสปอร์ต

หนังสือเดินทางธรรมดา (หน้าปกสีแดงเลือดหมู)

ออกให้สำหรับประชาชนทั่วไป หนังสือเดินทางมีอายุไม่เกิน 5 ปี

หนังสือเดินทางราชการ (หน้าปกสีน้ำเงินเข้ม)

หนังสือเดินทางมีอายุไม่เกิน 5 ปีหรือเมื่อเสร็จสิ้นภารกิจ ผู้ถือต้องใช้ในราชการเท่านั้น ไม่สามารถนำไปใช้ในการเดินทางส่วนตัว โดยออกให้เฉพาะข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่จัดตั้งตามรัฐธรรมนูญ สมาชิกรัฐสภาซึ่งเดินทางไปราชการในต่างประเทศ และบุคคลอื่นใดที่เดินทางเพื่อทำประโยชน์แก่ทางราชการตามที่กระทรวงการต่าง ประเทศอนุมัติ โดยผู้ที่ถือหนังสือเดินทางต้องมาดำเนินการเอง เนื่องจากต้องเก็บข้อมูลชีวภาพของผู้ถือเอกสารได้แก่ ภาพใบหน้า และ ลายนิ้วมือ

หนังสือเดินทางทูต (หน้าปกสีแดงสด)

ประเภทนี้จะมีอายุไม่เกิน 5 ปี ไม่สามารถต่ออายุเพิ่มได้ มีข้อกำหนดออกให้เฉพาะบุคคลที่เป็นพระบรมวงศานุวงศ์หรือข้าราชการชั้นสูง (นายก ประธานองคมนตรีและองคมนตรี ประธานศาลฎีกา เป็นต้น)

หนังสือเดินทางชั่วคราว (หน้าปกสีเขียว)

หนังสือเดินทางชั่วคราว อายุ 1 ปี จะออกให้ในกรณีที่คนไทยทำหนังสือเดินทางสูญหายหรือหมดอายุ และมีความจำเป็นเร่งด่วนจะต้องเดินทางไปต่างประเทศ โดยไม่อาจรอการออกหนังสือเดินทาง E-Passport ได้ อย่างไรก็ดี หนังสือเดินทางชั่วคราวมีข้อจำกัดคือ ไม่มี Machine readable barcode ซึ่งหากนำไปขอวีซ่า บางประเทศอาจไม่ยอมรับ

วีซ่า(VISA) คืออะไร?

วีซ่า

วีซ่า คือ หลักฐานสำคัญในการอนุญาติในการขอเข้าประเทศ โดยคนที่ไม่ได้ได้มีสัญชาติของประเทศนั้น โดยอาจจะเป็นรอยประทับหรือเป็นแผ่นกระดาษสติกเกอร์ติดในอยู่ในหนังสือเดิน ทาง พาสปอร์ต แต่ส่วนใหญ่จะจะเป็นตราประทับที่อยู่ในหนังสือเดินทาง พาสปอร์ต  แต่ก็มีข้อยกเว้นบางประเทศที่ได้ทำข้อตกลงไม่ต้องขอวีซ่าระหว่าง ประเทศก็ได้  หรือบางประเทศนั้นอาจจะยกเว้น  โดยจะอนุญาตให้คนสัญชาติอื่นๆเดินทางเข้าไปได้โดยไม่ต้องขอวีซ่าเลยก็ได้

ประเภทและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการตรวจลงตราประเภทต่างๆ

 1. ประเภทคนเดินทางผ่านราชอาณาจักร (Transit Visa)
  จะออกให้แก่คนประเทศที่ไม่ได้ถือสัญชาตินั้น ที่ประสงค์จะเดินทางเข้า มาในประเทศ เพื่อ เดินทางผ่านเล่นกีฬา เป็นผู้ควบคุมพาหนะหรือเป็น คนประจำพาหนะที่เข้ามายังท่า โดยจะมีอายุวีซ่า 3 เดือน พักได้ไม่ เกินครั้งล่ะ 30 วัน
 2. ประเภทนักท่องเที่ยว (Tourist Visa)
  จะออกให้แก่คนประเทศที่ไม่ได้ถือสัญชาตินั้นที่ประสงค์จะเดินทางเข้า มาในประเทศ เพื่อ การท่องเที่ยว โดยจะมีอายุวีซ่า 3 เดือน หรือ 6 เดือน พักได้ไม่เกินครั้งล่ะ 60 วัน
 3. ประเภทคนอยู่ชั่วคราว (Non-Immigrant Visa)
  จะออกให้แก่คนประเทศที่ไม่ได้ถือสัญชาตินั้นที่ประสงค์จะเดินทางเข้า มาในประเทศ เพื่อ การปฏิบัติหน้าที่ทางราชการ การติดต่อประกอบธุรกิจ การทำงาน การลงทุนที่ได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงที่เกี่ยวข้อง การ เข้ามาใช้ชีวิตในบั้นปลายในฐานะผู้สูงอายุ การเข้ามาในประเทศเพื่อการ รักษาพยาบาล โดยมีอายุวีซ่า 3 เดือนสำหรับเดินทางครั้งเดียว หรือ 1 ปีสำหรับเดินทางหลายครั้ง พักได้ไม่เกินครั้งล่ะ 90 วัน
 4. ประเภททูต (Diplomatic Visa)
  จะออกให้แก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ทางการทูตหรือกงสุล หรือการปฏิบัติ หน้าที่ราชการ และผู้ร้องจะต้องถือหนังสือเดินทางทูต หรือ หนังสือเดินทางสหประชาชาติซึ่งเทียบเท่าหนังสือเดินทางทูต เท่านั้น โดยพักได้ไม่เกินครั้งล่ะ 90 วัน
 5. ประเภทราชการ (Official Visa)
  จะออกให้ในการขอรับการตรวจลงตราเข้ามาในประเทศเป็นการชั่วคราวเพื่อ ปฏิบัติหน้าที่ทางราชการ และผู้ร้องจะต้องถือหนังสือเดินทางราชการหรือหนังสือเดินทางสหประชาชาติ ซึ่งเทียบเท่าหนังสือเดินทางราชการเท่านั้น โดยพักได้ไม่เกินครั้งล่ะ 90 วัน
 6. ประเภทอัธยาศัยไมตรี (Courtesy Visa)
  จะออกให้เฉพาะ การขอรับการตรวจลงตราเข้ามาในราชอาณาจักร เป็นการชั่วคราว หรือการขอรับการตรวจลงตราของผู้ถือหนังสือเดินทาง ธรรมดาโดยจะมีอายุวีซ่า 3 เดือน หรือ 6 เดือน พักได้ไม่เกินครั้งล่ะ 90 วัน

ประเทศและดินแดนที่ ผู้ถือหนังสือเดินทางไทยเดินทางไปได้โดยไม่ต้องขอรับการตรวจลงตรา หรือก็คือ การไม่ต้องขอวีซ่าล่วงหน้า แต่ก็ต้องไปรับตราประทับที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองของประเทศที่จะไปเสียก่อนถึง จะมีสิทธิ์เข้าไปได้

ประเทศที่พักได้ไม่เกิน 14 วัน

 • กัมพูชา
 • พม่า

ประเทศพักได้ไม่เกิน 15 วัน

 • อันดอร์รา
 •  บัลแกเรีย
 • ภูฏาน
 • จีน
 • ไซปรัส
 • เอธิโอเปีย
 • อินเดีย
 • คาซัคสถาน
 • ลัตเวีย
 • ลิทัวเนีย
 • มัลดีฟส์
 •  มอลตา
 • มอริเชียส
 •  โรมาเนีย
 • ซานมาริโน
 • ซาอุดิอาระเบีย
 • ไต้หวัน
 • ยูเครน
 • อุซเบกิสถาน

ประเทศที่พักได้ไม่เกิน 30 วัน

 • ออสเตรเลีย
 • ออสเตรีย
 • เบลเยี่ยม
 • บาห์เรน
 • บรูไน
 • แคนาดา
 • เช็ก
 • เดนมาร์ก
 • เอสโตเนีย
 • ฟินแลนด์
 • ฝรั่งเศส
 • เยอรมนี
 • กรีซ
 • ฮ่องกง
 • ฮังการี
 • ไอซ์แลนด์
 • อินโดนิเซีย
 • ไอร์แลนด์
 • อิสราเอล
 • อิตาลี
 • ญี่ปุ่น
 • คูเวต
 • ลิกเตนสไตน์
 • ลักเซมเบิร์ก
 • มาเลเซีย
 • โมนาโก
 • เนเธอร์แลนด์
 • นิวซีแลนด์
 • นอร์เวย์
 • โอมาน
 • ฟิลิปินส์
 • โปแลนด์
 • โปรตุเกส
 • กาตาร์
 • สิงคโปร์
 • สโลวัก
 • สโลวีเนีย
 • สเปน
 • แอฟริกาใต้
 • สวีเดน
 • สวิสเซอร์แลนด์
 • ตุรกี
 • สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
 • สหราขอาณาจักร
 • สหรัฐอเมริกา
 • เวียดนาม
 • ลาว
 • มาเก๋า
 • มองโกเลีย
 • รัสเซีย

พักได้ไม่เกิน 90 วันได้แก่

 • อาร์เจนตินา
 • บราซิล
 • ชิลี
 • เกาหลีใต้
 • เปรู

แต่ไม่ได้หมายความว่า เที่ยวในโซนยุโรปนั้นจะไม่ต้องขอวีซ่าเลย เพราะเรียกว่ายกเว้น แต่ก็มีการทำวีซ่าแบบพิเศษขึ้นมาที่เรียกว่า   Schengen Visa เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวจากประเทศต่างๆ

วีซ่าของกลุ่มประเทศยุโรปหรือวีซ่าเชงเก้น(Schengen Visa)

เชงเก้น schengen

เป็นวีซ่าของทวีปยุโรป โดยขอครั้งเดียวสามารถเดินทางไปได้แทบทุกประเทศในทวีปยุโรป ซึ่งไม่รวมประเทศ อังกฤษทั้งหมด 26 ประเทศ โดยแบ่งเป็น

 • อิตาลี
 • เบลเยี่ยม
 • เยอรมนี
 • ฝรั่งเศส
 • โปรตุเกส
 • เนเธอร์แลนด์
 • โปแลนด์
 • สเปน
 • เดนมาร์ก
 • เอสโตเนีย
 • ฟินแลนด์
 • สวีเดน
 • มอลตา
 • สวิตเซอร์แลนด์
 • ออสเตรีย
 • ฮังการี
 • ลักเซมเบิร์ก
 • สาธารณรัฐเช็ก
 • สโลวาเกีย
 • สโลวีเนีย
 • ลัตเวีย
 • ลิธัวเนีย
 • นอร์เวย์
 • ไอซ์แลนด์
 • กรีซ
 • ลิกเตนสไตน์

โดยในแต่ละประเทศจะให้ระยะเวลาพักแตกต่างกันไป เพราะฉะนั้น ควรไปขอวีซ่าในประเทศที่เราคิดจะอยู่นานที่สุดก่อน แต่ถ้าไปทุกประเทศพอๆกันควรไปขอในประเทศที่เราไปเป็นประเทศแรก โดยจะมีระยะ เวลาอนุญาตรวมกันได้ไม่เกิน 90 วัน และขอล่วงหน้าได้ไม่เกิน 3 เดือน

ทุกคนคงจะเข้าใจเรื่องของ วีซ่ากับหนังสือเดินทางต่างกันอย่างไรและมีขั้นตอนแตกต่างกันอย่างไรแล้วนะครับ ซึ่งทั้ง 2 อย่างจำเป็นต่อการเดินทางไปต่างประเทศเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องเดินทางไปต่าง ประเทศก็ควรต้องทำไว้ครับ

โพสต์นี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด?

กดที่ดาวเพื่อให้คะแนน 🔻

คะแนนเฉลี่ย / 5. จำนวนโหวต:

คุณเป็นคนแรกที่ให้คะแนนโพสต์นี้?

Klook.com